PDF اسناد
  PRICES
 

LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATORانتگرال (کامل کننده ) پمپ جریان LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR اندازه گیری مقدار مایع پمپ شده در تابعی از زمان در فرآیند کنترل

• کنترل pH در طی واکنش های شمیایی که در آن علاوه بر این کنترل pH توسط اضافه کردن اسید یا باز است
• ( هیدرولیزها از استرها، آمیدها، آن هیدرادهاو غیره)
• اندازه گیری فعالیت آنزیم های متعدد (sterases , acylases , lipases , proteases و استفاده های دیگرpH-Stat )
• ثبت تشکیل فوم (بصورت خودکار)
• علاوه بر ثبت واکنش های راکتیو واکنش های حرارت نیز باترموستات کنترل می شود
• تعیین عیار در طول سطح شیب دار برای ساخت ژل کروماتوگرافی

read more... LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR

 ↑ Up
Copyright LAMBDA Laboratory Instruments. All Rights Reserved • Imprint