1.1 Vložení hadičky

Vložení hadičky je velmi snadné – krátké instruktážní video lze vidět na: www.lambda-instruments.com/cz/peristalticke-pumpy-peristalticka-cerpadla/#video

Obrázek 1.1-1 Zapojte napájecí zdroj do příslušného konektoru (12 V DC) na zadní straně peristaltického čerpadla a zajistěte.
Obrázek 1.1-2 Zapojte napájecí zdroj do elektrické sítě (90-264V/50-60 Hz). Po krátkém zvukovém signálu se rozsvítí displej, na kterém se objeví předchozí posledně použité nastavení.
Obrázek 1.1-3 Otočte za současného přitlačení průhledný PVC kryt hlavy pumpy buď ve směru hodinových ručiček a nebo proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Obrázek 1.1-4 Rychlost otáčení zvyšte pomocí tlačítek "Λ Λ Λ" pod displejem. Nastavte rychlost čerpadla na asi 700. Pro vložení hadičky je vhodné použít rychlost otáčení od 300 do 700.
Obrázek 1.1-5 Stiskněte tlačítko ON / OFF a vyberte směr otáčení peristaltické pumpy stisknutím tlačítka ◄|►.
Obrázek 1.1-6 Vtlačte hadičku do vzdálenější drážky v hlavě pumpy. Tenké hadičky zasuňte až na dno drážky.
Obrázek 1.1-7 Klademe postupně hadičku před otáčejícím se přítlačném ložisku, tak aby hadička byla volně zavedena po obvodu lože pumpy. Hadička by neměla být v žádném místě napnutá.
Obrázek 1.1-8 Vtlačíme hadičku do přední drážky dle obrázku.
Obrázek 1.1-9 Uzavřete hlavu pumpy víčkem. Položte víčko soustředně křížem na střed hlavy, mírně přitlačte a otočte víčkem do strany.
Obrázek 1.1-10 Otočte kryt tak, až jistící ocelová kulička v levém předním rohu pumpy zapadne do odpovídající prohlubně v krycím víčku.

 

1.2 ON/OFF tlačítko

Peristaltické čerpadlo se zapne nebo vypne po stisknutí tlačítka ON/OFF. Žlutá dioda nad tlačítkem svítí, když je pumpa v provozu. Vnitřní paměť ukáže posledně použitou rychlost a směr průtoku. Směr rotace lze volit stisknutím tlačítka ◄|► (svítí odpovídající žlutá dioda).

Obrázek 1.2-1 Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapněte peristaltické čerpadlo.
Obrázek 1.2-2 Peristaltická pumpa běží při nastavené rychlosti a směru otáčení.

 

1.3 Nastavení průtoku

Objem kapaliny protékající pumpou je závislý na vnitřním průměru hadičky a rychlosti rotace pumpy.

Peristaltické pumpy PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW a MAXIFLOW jsou konstruovány na hadičky o vnitřních průměrech od 0,5 do 4 mm, při tloušťce stěny hadičky 1 mm. MEGAFLOW pumpa je konstruovaná pro hadičky o vnitřních průměrech od 1 do 8 mm, při tloušťce stěny hadičky 2 mm. Dobře se osvědčily silikonové hadičky. Vyhovují ale i jiné materiály podobné pružnosti (Pharmed, Marpren, guma, latex a jiné).

Objem čerpané kapaliny za hodinu v závislosti na nastavené rychlosti pumpy pro hadičky různého průměru je uveden v diagram průtoků (viz kapitola 8). Průtok peristaltickou pumpou LAMBDA se může měnit v rozsahu od 0,2 ml do 60 000 ml za hodinu.

Pomocí ovládacích tlačítek Λ Λ Λ pod LED displejem lze nastavit rychlost otáčení pumpy. Nastavení rychlosti od 0 do 999 odpovídá rychlosti pohybu motoru.

Nejlepší způsob jak lze korelovat naměřený průtok pro příslušnou zvolenou hadičku je provedení předběžné kalibrace. Pumpa čerpá kapalinu po určitou dobu při zvolené rychlosti otáčení pumpy (např. po dobu 1 minuty s nastavením rychlosti 500) a následně se změří nebo zváží objem (viz bod 3.1 nebo 3.2). Pomocí této informace, kdy víme odpovídající průtok při zvolené rychlosti, lze jednoduše nastavit požadovaný průtok (výpočet pomocí trojčlenky).

Obrázek 1.3-1 Tlačítka Λ Λ Λ lze použít pro nastavení požadovaného průtoku.
Obrázek 1.3-2 Každé z tlačítek Λ Λ Λ lze použít ke změně číslice k nastavení odpovídajícího průtoku.

 

1.4 Volba směru průtoku

Směr otáčení pumpy lze nastavit pomocí tlačítka ◄|► buď ve směru hodinových ručiček anebo proti směru hodinových ručiček. Odpovídající LED dioda se rozsvítí.

Je-li to možné, použijte otáčení ve směru hodinových ručiček, kdy je nižší tření a tlak kapaliny (cca. 0,18 MPa). Pokud je požadován vyšší tlak (až do 0,2 MPa), nastavte směr otáčení proti směru hodinových ručiček.

Obrázek 1.4-1 Svítící LED dioda pod symbolem ◄| reprezentuje otáčení ve směru hodinových ručiček.
Obrázek 1-4.2 Svítící LED dioda pod symbolem |► představuje rotaci proti směru hodinových ručiček.

 

1.5 Rychloposuv – rychlé plnění čí vyprázdnění

Pokud stiskneme směrové tlačítko ◄|► po dobu asi 2 sekund začne se pumpa otáčet maximální rychlostí ve směru nastavené rotace (příslušná LED dioda svítí). Po uvolnění směrového tlačítka pumpa přestane čerpat. Rychloposuv může být využit pro naplnění hadičky čerpanou kapalinou nebo pro vyprázdnění hadičky na konci operace.

Tlačítko "HOLD = MAX" lze použít, i když není stisknuto tlačítko ON/OFF a tedy pumpa není v provozu.

 

1.6 Režim FAS / SLO pro peristaltickou pumpu MEGAFLOW

Peristaltická pumpa MEGAFLOW umožňuje dávkovat kapalinu dvěma nastavitelnými režimy rychlostí: SLO. = pomalá a FAS = rychlá.

Ve standardním režimu (FAS) je nastavení průtoku v rozmezí od 0 do 999, což odpovídá 0-60 000 ml/h.

V pomalém režimu (SLO.) je nastavení rychlosti průtoků od 0 do 999, což odpovídá 0-12 000 ml/h. Pomalý režim je označen tečkou na poslední pozici na digitálním displeji.

Funkce rychlého plnění, tlačítko ADRS (HOLD = MAX), je stejná pro oba rychlostní režimy.

Poznámka: Během komunikace přes RS se přenáší pouze hodnota zobrazená na displeji, nikoliv rozsah rychlosti (neboli zvolený režim). Pokud je aktivován integrátor PUMP-FLOW INTEGRATOR (volitelná položka), je jednotlivý krok integrátoru nezávislý na nastaveném rozsahu otáček (neboli režimu).

Obrázek 1.6-1 Při stisknutém tlačítku RUN na ovládacím panelu zapojte pumpu do sítě.
Obrázek 1.6-2 Na displeji se zobrazí výchozí režim FAS nebo posledně použitý režim (FAS/SLO).
Obrázek 1.6-3 Stiskněte tlačítko RUN pro výběr požadovaného režimu rychlostí (FAS/SLO).
Obrázek 1.6-4 Potvrďte a uložte zvolený režim rychlostí stisknutím tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu.