12.1 RS komunikační protokol pro LAMBDA peristaltické a injekční (stříkačkové) pumpy, dávkovač sypkých látek, regulátor průtoku plynů

12.1.1 Formát odeslaných příkazů a dat počítačem do pumpy a zpět

Data poslaná počítačem: #ss mm a ddd qs c
Data poslaná zpět pumpou: <mm ss a ddd qs c

kde,

#je první znak příkazu poslaný počítačem
<je první znak zprávy poslaný pumpou
ssje adresa pumpy (dva znaky ASCII)
mmje adresa počítače (dva znaky ASCII)
aje příkaz s hodnotou pro směr otáčení:
rotáčení ve směru hodinových ručiček tedy běh vpravo
lotáčení proti směru hodinových ručiček tedy běh doleva (neplatí pro LAMBDA DOSER a MASSFLOW)
dddje požadovaná hodnota rychlosti otáčení (3 ASCII číslice od 0 do 9; přenáší se od nejvyššího řádu k nižšímu)
qskontrolní součet v hex. formátu (2 ASCII znaky: 0…9ABCDEF)
cje koncový znak cr. Pumpa vykoná příkaz a zablokuje ruční ovládání pumpy z předního displeje.

12.1.2. Příkazy neobsahující datovou část – číselnou hodnotu

Tyto příkazy neblokují ruční ovládání.

# ss mm g qs caktivace ručního ovládání z předního displeje pumpy
# ss mm s qs cpumpa je zastavena
# ss mm G qs cpožadavek na vyslání zprávy o režimu pumpy

12.1.3 Kontrola řízení – výpočet kontrolního součtu

Počítač vyšle:#0201r123EEcr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201r123EE (poslední
bajt)
cr
23 h+30h+32h+30h+31h+72h+31h+32h+33h=1EEh0Dh

12.1.4 Formát přenosu dat

Rychlost:2 400 Bd
8 datových bitů, lichá parita (o), 1 stop bit

 

12.2 Příklady

Adresa počítače: 01
Adresa pumpy: 02

Počítač vyšle: #0201r123EEcr
Pumpa se začne otáčet doprava rychlostí 123.

Počítač vyšle: #0201G2Dcr
Odpověď pumpy: <0102r12307cr

Počítač vyšle: #0201l123E8cr
Pumpa se začne otáčet doleva rychlostí 123 (neplatí pro LAMBDA DOSER a MASSFLOW).

Počítač vyšle: #0201s59cr
Pumpa se zastaví.

Počítač vyšle: #0201g4Dcr
Pumpa aktivuje ruční ovládání přes přední displej.

 

12.3 Jak nastavit adresu LAMBDA peristaltické pumpy?

Chcete-li vyhledat nebo nastavit adresu nejprve odpojte peristaltickou pumpu ze sítě. Současně se stisknutým tlačítkem ◄|► zapojte opět pumpu do sítě. Na displeji se rozsvítí písmeno A a za ním dvojciferná hodnota od 00 do 99. Tato hodnota je aktuální nastavená adresa pumpy.

Adresa pumpy může být změněna na požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka Λ Λ Λ pod displejem. Požadovanou adresu potvrdíme stisknutím tlačítka ON/OFF a tím se nám zapíše nová adresa do paměti. Následně se pumpa uvede do pracovního režimu.

 

12.4 Schéma RS zapojení

č. barvapopis
1žlutá(+) vstup pro dálkové ovládání rychlosti 0–10V *)
2šedáKrokový signál z krokového motoru (0 a 12V)
3zelenázem, 0 V
4hnědá+ 12 V
5bílá(+) dálkové ovládání pumpy ON/OFF; 0 V = ON, 3–12 V = OFF (tato logika může být změněna na požádání)
6růžovázem RS 485
7červenáRS 485 B (-)
8modráRS 485 A (+)

*) (nulový vodič připojit na kontakt č. 3)

 

12.5 RS komunikační protokol pro INTEGRÁTOR (volitelná položka)

12.5.1 Komunikace mezi počítačem a integrátorem přístroje

Přenos směrem od počítače k integrátoru:

    #ss mm z qs c

Přenos směrem od integrátoru k počítači:

<mm ss = qs cpotvrzení přijetí příkazu
<mm ss dddd qs czaslání požadovaných dat

kde,

#první znak příkazu z řídící stanice MASTER (PC)
<první znak ze stanice podřízené SLAVE (INTEGRATOR)
ssadresa stanice podřízené (adresa přístroje s integrátorem)
mmadresa řídící stanice (PC)
zpovel, příkaz (viz. dole): malá písmena určují příkaz, velká písmena určují požadavek na přenos dat z podřízené stanice
=potvrzení příjmu
aanová adresa podřízené stanice (ss), (dvě čísla a případné další ASCI znaky A B C D E F)
ddddpřenášená data (hodnoty jsou dvoubajtové v hexadecimálním tvaru. Jednotlivé bajty jsou převedeny na dva ASCII znaky (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D ,E, F)
qskontrolní součet (je získán jako součet (modulo 256) binárních hodnot všech předcházejících znaků včetně úvodního znaku (hodnota je opět převedena na dva ASCII znaky)
ckoncový znak cr

12.5.2 Povely pro ovládání integrátoru

nreset (nulování integrátoru)
istart integrace
ezastavení integrace
lvyšli integrovanou hodnotu (součet levé a pravé)
Nvyšli integrovanou hodnotu I a vynuluj integrátor
Lvyšli integrovanou hodnotu otáčení vlevo (neplatí pro DOSER)
Rvyšli integrovanou hodnotu otáčení vpravo

12.5.3 Příklady

Adresa počítače:01
Adresa přístroje s INTEGRÁTOREM:02
Počítač vyšle:#0201I2Fcr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201I2F (last byte)cr
23h+30h+32h+30h+31h+49h=12Fh0Dh
Počítač vyšle:#0201i4Fcr
což je v hexadecimálním tvaru:23h 30h 32h 30h 31h 69h 34h 46h 0Dh

Toto znamená: Pro podřízenou stanici (Slave) s adresou 02 z nadřízené stanice (Master) s adresou 01

Zahájení integrace

Kontrolní suma je 14Fh (poslední bajt: 4F); konec zprávy cr

Integrátor odpoví:<0102=3Ccr
Počítač vyšle:#0201N34cr
Integrátor odpoví:
a vynuluje se
<0102N03C225cr (integrovaná hodnota 03C2h)
Počítač vyšle:#0201e4Bcr

Integrátor se zastaví a potvrdí příkaz.

Integrátor odpoví:<0102=3Ccr