2 PROGRAMOVÁNÍ PERISTALTICKÉ PUMPY

Programování peristaltické pumpy LAMBDA – krátké instruktážní video lze vidět na: www.lambda-instruments.com/cz/peristalticke-pumpy-peristalticka-cerpadla/#video

Lze naprogramovat až 99 kroků nastavení rychlosti a času (průtoku); mimo PRECIFLOW peristaltická pumpa. V jednom programovatelném kroku se nejdříve nastaví rychlost rotace pumpy od 000 do 999 a následně čas v minutách od 0 do 999 (max. tedy až 16,6 hod.) nebo v desetinách minut od 00.0 do 99.9.

Současným stisknutím tlačítek REMOTE a RUN se zpřístupní programovací mód. Na displeji se zobrazí "PGM" a obě směrové LED diody (◄|►) současně svítí. Nyní můžeme nastavit svůj program.

Poznámka: Smazání předchozího programu docílíme současným stisknutím tlačítka REMOTE a RUN až se na displeji zobrazí označení “cLE”. Pokud chceme opět vstoupit do programovacího režimu, stiskneme současně tlačítka REMOTE a RUN až se na displeji zobrazí opět “PGM”.

Obrázek 2-1 Stiskněte současně tlačítka REMOTE a RUN dokud se nezobrazí na displeji "PGM".
Obrázek 2-2 Pokud po zobrazení údaje "PGM" stále máme stisknutá tlačítka REMOTE a RUN zobrazí se následně na displeji písmena "cLE".
Obrázek 2-3 Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se zobrazí na krátkou dobu označení "F01" (Flow = průtok) a následně můžeme nastavit požadovanou hodnotu průtoku (rychlosti otáčení).
Obrázek 2-4 Pomocí tlačítek ΛΛΛ pod displejem nastavte požadovanou hodnotu průtoku pro první krok program (od 0 do 999, což odpovídá 0 až 100 % rychlosti otáčení motoru).
Obrázek 2-5 Nejprve zvolte směr otáčení pomocí směrového tlačítka ◄|►.
Obrázek 2-6 Pro potvrzení stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se objeví na několik sekund označení "t01" (time = čas) a nyní lze naprogramovat dobu v minutách pro průtok prvního kroku programu.
Obrázek 2-7 Nastavte požadovaný časový úsek pro první krok programu pomocí tlačítek ΛΛΛ pod displejem (v rozlišení: 0–999 min. nebo 00.0–99.9 min.).
Obrázek 2-8 Stisknutím tlačítka ◄|►, lze měnit časové rozlišení a to buď v minutách, nebo v 0,1 minut. V případě rozlišení v desetinách minut se zobrazí na displeji tečka např. "00.1". Časové rozlišení lze nastavit jednotlivě pro každý krok programu.
Obrázek 2-9 Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se krátce zobrazí označení "F02" a můžeme začít s nastavením druhého kroku programu.
Obrázek 2-10 Vložte požadovanou hodnotu průtoku pro druhý krok program.
Obrázek 2-11 Zvolte si směr otáčení čerpadla pomocí směrového tlačítka ◄|► pro následující průtok (rychlost otáčení).
Obrázek 2-12 Pro potvrzení stiskněte opět tlačítko ON/OF. Na displeji se zobrazí “t02”.
Obrázek 2-13 Nastavte časový úsek pro druhý krok programu.
Obrázek 2-14 Stiskněte tlačítko ◄|► pro volbu časového rozlišení.

Podobným způsobem lze zadat až 99 kroků programu.

Poznámka: Programování není možné ukončit po zadání času, které musí být potvrzeno, čímž přejdeme k následujícímu kroku. Směrové LED diody značí, zda je programována rychlost nebo čas:

  • Jedna směrová LED dioda svítí: programování průtoku (směr určuje svítící LED dioda)
  • Obě směrové LED diody nesvítí: programování času
Obrázek 2-15 Po zadání hodnoty časového úseku posledního kroku znovu zmáčkněte tlačítko ON/OFF.
Obrázek 2-16 Na displeji se zobrazí průtok 000 následujícího kroku, který však už nemáme v úmyslu programovat.
Obrázek 2-17 Zmáčkněte současně tlačítko REMOTE a RUN. Na displeji se krátce zobrazí “c01” (cycle = cyklus). To znamená, že se program zopakuje jednou a pumpa se následně zastaví.
Obrázek 2-18 Pokud chcete, aby se stejný vámi nastavený program zopakovat třikrát, nastavte “c03” pomocí tlačítek Λ Λ Λ pod displejem (0–99 cyklů).
Program může být zopakován až 99× (na displeji je zobrazeno “c99”). Pokud zvolíte 00 (na displeji je zobrazeno “c99”), program bude opakován nepřetržitě, dokud nebude ručně ukončen.
Obrázek 2-19 Stiskněte tlačítko ON/OFF a vyčkejte, až se na displeji zobrazí “End”. Nyní je program uložen.
Obrázek 2-20 Chcete-li spustit program, stiskněte tlačítko RUN. Program běží, svítí LED dioda RUN a ON/OFF.
Chcete-li ukončit běžící program, stiskněte tlačítko RUN. LED dioda RUN a ON/OFF nesvítí.

Během běžícího programu lze pumpu zastavit stisknutím tlačítka ON/OFF a změnit směr a rychlost otáčení. Tohoto lze využít například, pokud je třeba naléhavě vyměnit hadičku či přijiných nečekaných situacích.

Poznámka: Po ukončení zásahu nezapomeňte opět nastavit správný směr otáčení a zapnout pumpu stisknutím tlačítka ON/OFF.

Změny v rychlosti rotace nejsou zapsány trvale do programu a počítání času procesorem není přerušeno během těchto zásahů. Po uplynutí času kroku, během kterého byl zásah proveden, rychlost rotace pumpy přejde automaticky na naprogramovanou hodnotu následujícího kroku. To znamená, že program není modifikován nouzovým zásahem.

V době, kdy program právě neběží ho lze prohlédnout. Stiskněte současně tlačítka REMOTE a RUN. Na displeji se objeví “PGM”. Nyní můžete pouhým stisknutím tlačítka ON/OFF procházet jednotlivé kroky programu. V této fázi můžete též, je-li nutno, program opravit. Po dosažení zadání časového údaje posledního kroku, stisknout tlačítko ON/OFF a prohlídku ukončit současným stisknutím tlačítek REMOTE a RUN. Na displeji se objeví hlášení “End”.