1.1 Příprava látky k dávkování 

1.2 Sestavení LAMBDA DOSERU 

1.3 Tlačítko ON/OFF 

1.4 Nastavení rychlosti dávkování 

1.5 Zrychlené dávkování 

1.6 Použití dávkovače pod inertní atmosférou 

1.7 Režim FAS / SLO pro kontrolní jednotku HI-DOSER

1.1. Příprava látky k dávkování

Dávkované látky (prášky, krystaly, pevné látky, atd.) musí být homogenní a sypké/tekuté. Pokud tomu tak není, musí být vysušeny, prosety nebo rekrystalizovány.

Sypkost může být podstatně zlepšena přídavkem látky AEROSIL 200 nebo 974 v koncentraci 0,1 až 2 %. AEROSIL je velmi jemný dispergovaný čistý SiO2. Jeho částice obalí krystaly pevné látky, která se stane perfektně sypkou. AEROSIL je netoxický, chemicky inertní, velmi levný a může být odstraněn filtrací.

1.2 Sestavení LAMBDA DOSERU

Na následujícím obrázku lze vidět jednotlivé části LAMBDA dávkovače.

 

Název částiKat. č.
1.Zátka5808-b
2.Těsnění hlavy z teflonové pryže5806
3.Teflonová podložka5803
4.Ovládací jednotka5809
5.Středicí díl5807
6. & 7.Šroubovací uzávěr se závitem SVL 425802
8.Rozdělovač (standardní)5804
9.Externí zdroj (12V/12W) pro DOSER  [Plug type: UK, US, EU, AU]4820
10.Skleněný adaptér se zábrusem NS 29/325801
11.Skleněná nádoba s bočním ramenem (cca. 0,2 l)5810

Sestavení LAMBDA DOSERu je velmi snadné – krátké instalační video je na: www.lambda-instruments.com .

Obrázek 1-1: Skleněný adaptér se zábrusem NS 29/32 prostrčíme šroubovacím uzávěrem se závitem SVL 42.
Obrázek 1-2: Teflonovou podložku položíme na plochý zábrus, který je provlečený přes šroubovací uzávěr.
Obrázek 1-3: Šroubovací uzávěr spolu s teflonovou podložkou a skleněným adaptérem přišroubujeme na spodní část skleněné dávkovací nádoby s jedním bočním ramenem.
Obrázek 1-4: Distributor (rozdělovač) vložíme opatrně shora do skleněné nádoby, tak aby výřez rozdělovače směřoval dolů.
Obrázek 1-5: V dolní části nádoby je nalepená silikonová přepážka. Při zasouvání je třeba rozdělovač natočit tak, aby jeho výřez směřoval proti přepážce.
Obrázek 1-6: Teflonové těsnění nasadíme na hlavu dávkovače tak, aby směřovalo ke skleněné nádobě.
Obrázek 1-7: Umístíme středící díl s těsněním na osu distributoru.
Obrázek 1-8: Šroubovací uzávěrem zajistíme hlavu dávkovače s těsněním ke skleněné nádobě.
Obrázek 1-9: Osu pohonné jednotky vsuneme do hlavy dávkovače tak, aby jistící kolík zapadl do jednoho z otvorů na obvodě hlavy dávkovače.
Obrázek 1-10: Zatlačíme pohonnou jednotku do hlavy dávkovače, až na doraz čímž se zajistí utěsnění dávkovače a přitlačení spodní části distributoru proti teflonovému těsnění ve spodní části nádoby dávkovače. Po lehkém povolení horního šroubovacího uzávěru lze nastavit vhodnou polohu pohonné jednotky vzhledem k plnícímu hrdlu nádoby. Po nastavení požadované pozice znovu utáhněte.
Obrázek 1-11: Kabel síťového zdroje zasuneme do odpovídající zásuvky 12 V DC pohonné jednotky a zajistíme šroubovacím kroužkem a následně zapojíme do elektrické sítě.
Obrázek 1-12: Látku lze nasypat do dávkovače bočním hrdlem. K uzavření je možné použít skleněnou nebo plastovou zátku se zábrusem NS 29/32, event. s průchodem pro zavádění plynů.

 

1.3 Tlačítko ON/OFF

Stisknutím tlačítka ON/OFF je dávkovač zapnut nebo vypnut. Vnitřní paměť ukáže posledně použitou nastavenou rychlost.

 

1.4 Nastavení rychlosti dávkování

Rychlost dávkování závisí na vlastnostech látky a na rychlosti otáčení motoru.

Rychlost dávkování lze nastavit pomocí tlačítek Λ Λ Λ pod LED displejem. Digitální volič umožňuje dobrou reprodukovatelnost zvolené rychlosti dávkování.

Obrázek 1-13: Možnost nastavení rychlosti dávkování pomocí ovládacích tlačítek Λ Λ Λ.
Obrázek 1-14: Potvrzení zvolené rychlosti dávkování stiskem tlačítka ON/OFF.

Důležité je provedení kalibrace dávkovače s konkrétní látkou před zahájením dávkování, protože specifické hustoty pevných látek se velmi liší. Za tímto účelem je třeba zvážit množství látky nadávkované za určitý časový úsek při nastavené rychlosti (např. za 1 minutu při rychlosti 500). Rychlost otáčení rozdělovače se zvyšuje se zvyšující se nastavenou hodnotou rychlosti. S využitím těchto informací lze jednoduše vypočítat nastavení rychlosti na dávkovači pro odpovídající požadovaný průtok sypké látky (trojčlenka).

Dávkování začne stisknutím tlačítka ON/OFF. Odpovídající LED ukazuje, že dávkování probíhá.

 

1.5 Zrychlené dávkování

Jestliže je stisknuto tlačítko ADRS po dobu 2 sekund začne se distributor otáčet maximální rychlostí. Po uvolnění tlačítka je dávkování zastaveno. Tato funkce je užitečná pro rychlé plnění nebo vyprázdnění skleněné nádobky dávkovače na konci operace. Tuto funkci lze použít i při vypnutém dávkovači (ON/OFF tlačítko nebylo stisknuto).

 

1.6 Použití dávkovače pod inertní atmosférou

Páry rozpouštědla mohou zpětně kondenzovat na výstupu dávkovače a dávkovaná látka se může lepit na stěny trubice. Tomu lze zabránit promýváním dávkovače vzduchem nebo jiným vhodným plynem. Páry jsou takto vytlačovány z výstupu dávkovače a nemohou znesnadňovat dávkování.

Promývací plyn je přiváděn speciální zátkou umožňující připojit hadičky. Pro tento účel dodáváme polyethylenovou zátku. Je však možné použít jakoukoliv zátku se zábrusem NS 29/32 (např. SVL spojení, které umožňuje připojit různé průměry hadic). Mírný proudu plynu prochází dutou osou distributoru a vychází ve spodní části dávkovače. Proud a tlak plynu musí být pečlivě kontrolovány, aby se zabránilo velkému přetlaku nad dávkovanou látkou.

Vzhledem k tomu, že dávkovač je vzduchotěsný, může být také použit při práci v ochranné atmosféře (dusík, argon atd.). Dávkovač odolává tlaku ± 0,05 MPa. Vzduchotěsnost přístroje je užitečná zejména při práci s látkami citlivými na kyslík nebo hygroskopickými. V takovém případě je manuální dávkování velmi obtížné.

 

1.7 Režim FAS / SLO pro kontrolní jednotku HI-DOSER

Kontrolní jednotka HI-DOSER umožňuje dávkovat dvěma nastavitelnými režimy rychlostí: SLO. = pomalá a FAS = rychlá.

Ve standardním režimu (FAS) je nastavení rychlosti průtoků od 0 do 999, což odpovídá přibližně 250 mg/min. až 250 g/min. pro dávkování NaCl.

V pomalém režimu (SLO.) je nastavení rychlosti průtoků od 0 do 999, což odpovídá cca. 60 mg/min. až 60 g/min. pro NaCl. Pomalý režim je označen tečkou na poslední pozici na digitálním displeji.

Funkce rychlého plnění, tlačítko ADRS (HOLD = MAX), je stejná pro oba rychlostní režimy.

Poznámka: Během komunikace přes RS se přenáší pouze hodnota zobrazená na displeji, nikoliv rozsah rychlosti (neboli zvolený režim). Pokud je aktivován integrátor PUMP-FLOW INTEGRATOR (volitelná položka), je jednotlivý krok integrátoru nezávislý na nastaveném rozsahu otáček (neboli režimu).

Obrázek 1-15 Při stisknutém tlačítku RUN na ovládacím panelu zapojte pumpu do sítě. Na displeji se zobrazí posledně použitý režim (FAS/SLO).
Obrázek 1-16 Stiskněte tlačítko RUN pro výběr požadovaného režimu (FAS/SLO). Potvrďte a uložte zvolený režim rychlostí stisknutím tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu.