8.1 RS komunikační protokol pro dávkovač sypkých látek, LAMBDA peristaltické a injekční (stříkačkové) pumpy, regulátor průtoku plynů

8.1.1 Formát odeslaných příkazů a dat počítačem do dávkovače a zpět

Data poslaná počítačem:#ss mm a ddd qs c
Data poslaná zpět pumpou:<mm ss a ddd qs c
kde,
#je první znak příkazu poslaný počítačem
<je první znak zprávy poslaný dávkovačem
ssje adresa dávkovače (dva znaky ASCII)
mmje adresa počítače (dva znaky ASCII)
aje příkaz s hodnotou pro směr otáčení (neplatí pro LAMBDA DOSER a MASSFLOW):
rotáčení ve směru hodinových ručiček tedy běh vpravo
lotáčení proti směru hodinových ručiček tedy běh doleva
dddje požadovaná hodnota rychlosti otáčení (3 ASCII číslice od 0 do 9; přenáší se od nejvyššího řádu k nižšímu)
qskontrolní součet v hex. formátu (2 ASCII znaky: 0…9ABCDEF)
cje koncový znak cr. Dávkovač vykoná příkaz a zablokuje ruční ovládání pumpy z předního displeje.

8.1.2. Příkazy neobsahující datovou část – číselnou hodnotu

Tyto příkazy neblokují ruční ovládání.

# ss mm g qs caktivace ručního ovládání z předního displeje
# ss mm s qs cdávkovač je zastaven
# ss mm G qs cpožadavek na vyslání zprávy o režimu zařízení

8.1.3 Kontrola řízení – výpočet kontrolního součtu

Počítač vyšle: #0201r123EEcr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201r123EE
(poslední
bajt)
cr
23 h+30h+32h+30h+31h+72h+31h+32h+33h=1EEh0Dh

8.1.4 Formát přenosu dat

Rychlost:2400 Bd
8 datových bitů, lichá parita (o), 1 stop bit

 

8.2 Příklady

Adresa počítače: 01

Adresa pumpy: 02

Počítač vyšle: #0201r123EEcr
Pumpa či dávkovač se začne otáčet doprava rychlostí 123.

Počítač vyšle: #0201G2Dcr
Odpověď pumpy: <0102r12307cr

Počítač vyšle: #0201l123E8cr
Pumpa se začne otáčet doleva rychlostí 123 (neplatí pro LAMBDA DOSER a MASSFLOW).

Počítač vyšle: #0201s59cr
Pumpa se zastaví.

Počítač vyšle: #0201g4Dcr
Pumpa aktivuje ruční ovládání přes přední displej.

 

8.3 Jak nastavit adresu LAMBDA dávkovače?

Chcete-li vyhledat nebo nastavit adresu nejprve odpojte dávkovač ze sítě. Současně se stisknutým tlačítkem ADRS zapojte opět dávkovač do sítě. Na displeji se rozsvítí písmeno “A” a za ním dvojciferná hodnota od 00 do 99. Tato hodnota je aktuální nastavená adresa dávkovače.

Adresa dávkovače může být změněna na požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka Λ Λ Λ pod displejem. Požadovanou adresu potvrdíme stisknutím tlačítka ON/OFF a tím se nám zapíše nová adresa do paměti. Následně se pumpa uvede do pracovního režimu.

 

8.4 Schéma RS zapojení

8-pólový DIN konektor "REMOTE" se používá pro dálkové ovládání a RS-485 připojení.

č.barvapopis
1žlutá(+) vstup pro dálkové ovládání rychlosti 0-10V *)
2šedáKrokový signál z krokového motoru (0 a 12V)
3zelenázem, 0 V
4hnědá+ 12 V
5bílá(+) dálkové ovládání pumpy ON/OFF; 0V = ON, 3–12 V = OFF (tato logika může být změněna na požádání)
6růžovázem RS 485
7červenáRS 485 B (-)
8modráRS 485 A (+)

*) (nulový vodič připojit na kontakt č. 3)

 

8.5 RS komunikační protokol pro INTEGRÁTOR (volitelná položka)

8.5.1 Komunikace mezi počítačem a integrátorem LAMBDA přístroje

Přenos směrem od počítače k integrátoru:

#ss mm z qs c

Přenos směrem od integrátoru k počítači:
<mm ss = qs c potvrzení přijetí příkazu
<mm ss dddd qs c zaslání požadovaných dat

where,

#první znak příkazu z řídící stanice MASTER (PC)
<první znak ze stanice podřízené SLAVE (INTEGRATOR)
ssadresa stanice podřízené (adresa přístroje s integrátorem)
mmadresa řídící stanice (PC)
zpovel, příkaz (viz. níže): malá písmena určují příkaz, velká písmena určují požadavek na přenos dat z podřízené stanice
=potvrzení příjmu
aanová adresa podřízené stanice (ss), (dvě čísla a případné další ASCI znaky A B C D E F)
ddddpřenášená data (hodnoty jsou dvoubajtové v hexadecimálním tvaru. Jednotlivé bajty jsou převedeny na dva ASCII znaky (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D ,E, F)
qskontrolní součet (je získán jako součet (modulo 256) binárních hodnot všech předcházejících znaků včetně úvodního znaku (hodnota je opět převedena na dva ASCII znaky).
ckoncový znak cr

8.5.2 Povely pro ovládání integrátoru

nreset (nulování integrátoru)
istart integrace
ezastavení integrace
lvyšli integrovanou hodnotu (součet levé a pravé)
Nvyšli integrovanou hodnotu I a vynuluj integrátor
Lvyšli integrovanou hodnotu otáčení vlevo (neplatí pro DOSER)
Rvyšli integrovanou hodnotu otáčení vpravo

8.5.3 Příklady

Adresa počítače: 01

Adresa přístroje s INTEGRÁTOREM: 02

Počítač vyšle: #0201I2Fcr

Kontrolní součet se vypočte následovně (2 ASCII znaky typu 0…9ABCDEF jsou přijaty):

#0201I2F (last byte)cr
23h+30h+32h+30h+31h+49h=12Fh0Dh
The PC sends:#0201i4Fcr
i.e. in hexadecimal form:23h 30h 32h 30h 31h 69h 34h 46h 0Dh

Počítač vyšle: #0201i4Fcr

což je v hexadecimálním tvaru: 23h 30h 32h 30h 31h 69h 34h 46h 0Dh

Toto znamená:
Pro podřízenou stanici (Slave) s adresou 02 z nadřízené stanice (Master) s adresou 01
Zahájení integrace
Kontrolní suma je 14Fh (poslední bajt: 4F); konec zprávy cr

Integrátor odpoví:<0102=3Ccr
Počítač vyšle:#0201N34cr
Integrátor odpoví:
a vynuluje se
<0102N03C225cr (integrovaná hodnota 03C2h)
Počítač vyšle:#0201e4Bcr
Integrátor se zastaví a potvrdí příkaz.
Integrátor odpoví:<0102=3Ccr