2 Programování DOSERu

Jednoduše lze naprogramovat až 27 párů rychlosti/průtoku a času.

Programování se začíná současným stiskem tlačítek REMOTE a RUN a následně se na displeji se objeví “PGM” a svítí LED diody REMOTE a RUN.

Poznámka: Smazání předchozího programu docílíme současným stisknutím tlačítka REMOTE a RUN až se na displeji zobrazí označení “cLE”. Pokud chceme opět vstoupit do programovacího režimu, stiskneme současně tlačítka REMOTE a RUN až se na displeji zobrazí opět “PGM”.

Obrázek 2-1: Stiskněte současně tlačítka REMOTE a RUN dokud se nezobrazí na displeji "PGM".
Obrázek 2-2: Pokud po zobrazení údaje "PGM" stále máme stisknutá tlačítka REMOTE a RUN zobrazí se následně na displeji písmena "cLE".
Obrázek 2-3: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se zobrazí na krátkou dobu označení "F01" (Flow = průtok) a následně můžeme nastavit požadovanou hodnotu průtoku (rychlosti dávkování).
Obrázek 2-4: Pomocí tlačítek ΛΛΛ pod displejem nastavte požadovanou hodnotu průtoku pro první krok programu (od 0 do 999, což odpovídá 0 až 100 % rychlosti otáčení motoru).
Obrázek 2-5: Pro potvrzení stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se objeví na několik sekund označení "t01" (time = čas) a nyní lze naprogramovat dobu v minutách pro průtok prvního kroku programu.
Obrázek 2-6: Nastavte požadovaný časový úsek pro první krok programu pomocí tlačítek ΛΛΛ pod displejem (v rozlišení: 0–999 min. nebo 00.0–99.9 min.). Tlačítkem ADRS se přepíná rozlišení času na celé minuty nebo na desetiny minuty (0,1 min. = 6 sec). Při rozlišení 0,1 minuty displej zobrazuje tečku, např. “00.1”. Rozlišení času může být nastaveno jednotlivě pro každý krok programu.
Obrázek 2-7: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se krátce zobrazí označení "F02" a lze začít s nastavením druhého kroku programu.
Obrázek 2-8: Vložte požadovanou hodnotu průtoku pro druhý krok programu.
Obrázek 2-9: Pro potvrzení stiskněte opět tlačítko ON/OF. Na displeji se zobrazí “t02”.
Obrázek 2-10: Nastavte časový úsek pro druhý krok programu.
Podobným způsobem lze zadat až 27 kroků programu.
Obrázek 2-11: Po zadání hodnoty časového úseku posledního kroku znovu zmáčkněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se opět objeví průtok 000 následujícího kroku, který však už nebude programován.
Obrázek 2-12: Neměňte průtok (000).
Poznámka: Programování není možné ukončit po zadání času, které musí být potvrzeno.
Obrázek 2-13: Současně stiskněte tlačítka REMOTE a RUN, na displeji se zobrazí “c01”. To znamená, že se program zopakuje jen jednou a přístroj se zastaví.
Obrázek 2-14: Pokud chcete program zopakovat dvakrát, nastavte “c02” stiskem tlačítek pod displejem Λ Λ Λ (0 až 99 cyklů).
Program může být zopakován až 99x “c99”. Pokud je pro počet cyklů zadána nula “c00”, program bude opakován neustále, dokud nebude ručně ukončen (nekonečná smyčka).
Obrázek 2-15: Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro potvrzení a uložení programu. Na displeji se zobrazí “End”.
Obrázek 2-16: Program se odstartuje stisknutím tlačítka RUN. Svítí LED diody RUN a ON/OFF.

 

Program je zcela ukončen opětovným stisknutím tlačítka RUN. LED diody RUN a ON/OFF zhasnou.

Je možné zastavit dávkovač (ne však program) zmáčknutím tlačítka ON/OFF a změnit rychlost dávkování při spuštěném programu. To umožňuje reagovat na aktuální situaci.

Poznámka: Nezapomeňte po ukončení zásahu dávkovač znovu spustit (zmáčknutím tlačítka ON/OFF). Změny rychlosti nejsou trvale zapsány do programu. Po uplynutí času kroku, během kterého byl zásah proveden, dávkovač automaticky přejde na následující krok, takže čas kroku i celého programu není zásahem ovlivněn.

V době, kdy program právě neběží ho lze prohlédnout. Stiskněte současně tlačítka REMOTE a RUN a na displeji se objeví “PGM”. Nyní můžete pouhým stisknutím tlačítka ON/OFF procházet jednotlivé kroky programu. V této fázi můžete též, je-li to nutno, program opravit.

Po dosažení zadání časového údaje posledního kroku, stiskněte tlačítko ON/OFF a prohlídku ukončete současným stisknutím tlačítek REMOTE a RUN. Na displeji se objeví hlášení “End”.