2. ZAČÁTEK SBÍRÁNÍ FRAKCÍ

• Umístěte kontrolní jednotku na začátek ozubených kolejnic, aby její vzdálenost od kraje na obou stranách byla stejná (Obrázek 1.1-9). Ozubená kola kontrolní jednotky musí správně zapadnou do ozubených kolejnic. Ujistěte se, zda nic nepřekáží pohybu kontrolní jednotky během sběru frakcí.

• Spojte kabel kontrolní jednotky OMNICOLLu s napájecím zdrojem (Obrázek 1.1-10).

• Zapojte zdroj do sítě (95-240 V / 50-60 Hz). Kontrolní jednotka se automaticky posune na první pozici v první řadě.

• Stiskněte tlačítko SET (uslyšíte krátké pípnutí). Po stisknutí tlačítka COUNT/TIME si můžete vybrat sběr podle času nebo podle objemu. Žlutá LED dioda ukazuje, který mód byl zvolen (kapitola 3.4.1).

• Pomocí čtyř tlačítek Λ Λ Λ Λ pod displejem vyberte požadovanou hodnotu a potvrďte ji stisknutím tlačítka SET (uslyšíte pípnutí). Čas lze nastavit od 0,1 min do 999,9 min (cca 16,6 hod.) po kroku 0,1 min. a od 1 do 9999 min po kroku 1 min. Pokud chcete změnit rozlišení času, více naleznete v kapitole 3.4.2. V kapitole 3.5. lze nalézt nastavení objemu.

• Veďte PTFE hadičku přes magnetický držák, jak je popsáno v kapitole 1.2 a utáhněte vodící trubičku v rameni běžce tak, aby byla hadička cca 1 cm nad zkumavkami.

• Umístěte stojan na zkumavky na fixační podložku (Obrázek 1.1-8), tak aby byl rovnoběžný s čelní stranou podpory a vodící trubička směřovala do místa určeného pro umístění zkumavky ve stojanu. Umístěte další stojan na zkumavky hned za první a třetí za druhý atd.

• Zkontrolujte, zda je přívodní hadička dostatečně dlouhá pro celý průběh snímání frakcí!

• Pro zahájení sběru frakcí nebo odebírání vzorků stiskněte tlačítko START (Obrázek 3.6-6) a zelená LED dioda se rozsvítí. Pokud používáte LAMBDA peristaltickou pumpu (PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW or MAXIFLOW) bude automaticky aktivována (kapitola 3.6).

• You may use the magnetic block to stop the fraction collection. Place the supplied magnet on the right inner side of the frame (Figure 1.1-11)

Pro zastavení sběru frakcí lze použít dodaný magnet (kat. č.: 6909). Umístěte magnet na pravou vnitřní stranu černého rámu (Obrázek 1.1-11).

Může se stát, že poloha otických snímačů leží mimo polohu zaznamenaných čar na magnetické pásce, která je vsunuta do vozíku.

V tomto případě při začátku sběru se bude kolektor pohybovat směrem do krajní levé nebo pravé polohy, kde bude blokován v závislosti na nastavení přístroje.

Po několika sekundách automatická ochrana vypne motor.
Pro posunutí ramena ke kódovací čáře stačí stisknout tlačítko STEP. Rameno se posune ke hraně kódovací linky a bude pak pracovat správně podle vložené magnetické kódovací pásky.

Pokud je kontrolní jednotka blokována ve svém pohybu nebo není vložena magnetická kódovací páska, motor se vypne a na displeji se objeví hláška “Eror”. Vypněte zdroj, vyřešte problém a začněte znovu.