انتگرال (کامل کننده ) پمپ جریان

انتگرال (کامل کننده ) پمپ جریان

انتگرال (کامل کننده ) پمپ جریان LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR اندازه گیری مقدار مایع پمپ شده در تابعی از زمان در فرآیند کنترل

  • کنترل pH در طی واکنش های شمیایی که در آن علاوه بر این کنترل pH توسط اضافه کردن اسید یا باز است
  • ( هیدرولیزها از استرها، آمیدها، آن هیدرادهاو غیره)
  • اندازه گیری فعالیت آنزیم های متعدد (esterases , acylases , lipases , proteases و استفاده های دیگرpH-Stat )
  • ثبت تشکیل فوم (بصورت خودکار)
  • علاوه بر ثبت واکنش های راکتیو واکنش های حرارت نیز باترموستات کنترل می شود
  • تعیین عیار در طول سطح شیب دار برای ساخت ژل کروماتوگرافی